Spring naar het artikel

Wat

De gemeente gebruikt jaarlijks zo'n 80 GWh stroom voor allerlei functies. Denk aan het stroomgebruik in kantoren en onderwijshuisvesting, maar bijvoorbeeld ook voor gemalen en openbare verlichting. Als grootverbruiker willen we graag een impuls geven aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Rotterdam gaat daarom uitsluitend elektriciteit inkopen die is opgewekt door zonnepanelen en windmolens op Nederlands grondgebied. We willen bovendien dat een fors deel afkomstig is uit Rotterdam zelf.
 

Waarom?

Als stad willen we ons steentje bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Onze samenleving is nu grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die vormen de belangrijkste bron van de uitstoot van CO2. Rotterdam is verantwoordelijk voor maar liefst 20% van de landelijke CO2-uitstoot. De uitdaging voor ons is dus groot. De gemeente Rotterdam werkt daarom met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan een Rotterdams Klimaatakkoord. Dat moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 2050 kostenefficiënt wordt teruggedrongen. Grootschalige opwek van hernieuwbare energie vormt daarin vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel.

Als gemeentelijke organisatie willen we vooroplopen en het goede voorbeeld geven. Dat doen we door via onze inkoop van elektriciteit de aanleg van nieuwe opwekcapaciteit uit zon en wind te stimuleren, zowel in Rotterdam als daarbuiten. Zo kunnen we maximaal inzetten op realisatie en uitbreiding van opgesteld vermogen hernieuwbare energie in het Rotterdamse grondgebied.


Hoe

De gemeente is van plan om per 1 januari 2020 een nieuwe leveringsovereenkomst voor energie af te sluiten voor tien jaar. Hiervoor wordt een energieleverancier geselecteerd die, volgens een groeipad, in 2030 staat is om 100% duurzame elektriciteit te leveren uit nieuwe zon- en windprojecten. De leverancier moet de herkomst van de energie aan kunnen tonen met Garanties van Oorsprong (GVO). Een GVO staat gelijk aan 1 megawattuur (MWh) elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. De certificaten worden uitgegeven en geregistreerd door de landelijke organisatie CertiQ.

Aan het eind van de contractperiode is alle elektriciteit die we als gemeente gebruiken afkomstig uit nieuwe opwekinstallaties in Nederland. Daarnaast gaat Rotterdam leveranciers belonen die lokale energie-initiatieven ondersteunen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het opzetten van lokale energie coöperaties door bewoners, het delen van kennis en expertise over energiebesparing en het enthousiasmeren van bewoners en bedrijven in samenspraak met de Rotterdamse Duurzaamheidswinkels.